Algemene voorwaarden

R-ochtendweide.jpg

Algemene voorwaarden Kijkdaris Kindercoaching
 

Algemeen

1..    Algemeen

Nienke van Wanroij, ’Kijkdaris Kindercoaching, gevestigd in Schiedam, is opgericht door Nienke van Wanroij en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 84385154. Ik bied begeleiding en coaching aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook bied ik ondersteuning aan op scholen.

 

2.    Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met mij en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Wanneer er sprake is van een opdrachtgever zal er in de offerte naar deze algemene voorwaarden worden verwezen.

3.    Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kijkdaris-kindercoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals deze geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kijkdaris Kindercoaching.


Kind- en oudercoaching
 
4.    Coaching overeenkomst
Voor kinderen onder 17 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coaching overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en mij, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voordat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

5.    Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies
Ik zal mijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in achtnemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Ik werk in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind (beschreven in het Kinderrechtenverdrag). Het coachingstraject start met een intake waarbij zowel ouder(s) als kind aanwezig zullen zijn. Tijdens deze intake wordt de reden van de coaching besproken en wordt er ook al gestart met het aanbieden van de Kernvisiemethode. Deze intake duurt ongeveer anderhalf uur. Na deze intake zal ik zorgen voor een kort verslag. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach. 
 
6.    Investering- en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.kijkdaris-kindercoaching.nl en zijn opgenomen in de coaching overeenkomst of op te vragen bij mij. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op mijn website.
Kort telefonisch overleg en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, dient er een afspraak gemaakt te worden.
In overleg kan de sessie digitaal plaatsvinden, hier wordt geen ander tarief voor gerekend. Na iedere sessie wordt de factuur digitaal verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Het bedrag dient over gemaakt te worden onder vermelding van het factuurnummer.
Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Kijkdaris Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 
7.    Verplaatsen of afzeggen van een afspraakTijdig verzetten van de afspraak per email, whatsapp of telefonisch is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

 
8.    Vertrouwelijkheid en privacy
Kijkdaris Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessie, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s). Ik streef er naar, mocht dit ter sprake zijn, de betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de ouder(s) over te brengen naar derden.
 
9.   Aansprakelijkheid
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van Kijkdaris Kindercoaching is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Kijkdaris Kindercoaching in het kader van de coachingsovereenkomst.
 
10.   Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Kijkdaris Kindercoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation, conform het Adiona/Wkkgz regelement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s). 

Onderwijsondersteuning en coaching op scholen

11.   Uitvoering van de overeenkomst

Ik zal mijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in achtnemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Ik werk in dienst van de school en in het belang van de school en van het kind.

12.   Investering en betalingsvoorwaarden

Ik zal werken volgens het afgesproken tarief. Dit tarief kan in wederzijds overleg gewijzigd worden. Wanneer in wederzijds overleg de werkzaamheden veranderen, kan dit ook gevolgen hebben voor het tarief. Iedere dag wordt er maximaal 1 uur voorbereiding volgens het geldende tarief gerekend. Kort overleg buiten de afgesproken tijden en e-mailcontact zijn inbegrepen. Wanneer er meer tijd nodig is, zal er een afspraak gemaakt worden, welke volgens het geldende uurtarief wordt gefactureerd.
Na iedere maand wordt de factuur digitaal verstuurd aan de opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen. Het bedrag dient over gemaakt te worden onder vermelding van het factuurnummer.
Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Kijkdaris Kindercoaching gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. 

13.  Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Schooluitval dient minimaal 1 week van te voren gemeld te worden. Ook ik ben verplicht uitval van dagen minimaal 1 week van te voren te melden. Ziekte natuurlijk uitgezonderd. Verplaatsen van afgesproken dagen dient in wederzijds overleg te gebeuren.

14.  Vertrouwelijkheid en privacy

Kijkdaris Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van kind en school tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Overleg met ouders zal alleen op verzoek van school en in samenspraak met school plaatsvinden